Công văn số 323/UBND-VP v/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện